הרחבת שטחים לבניני צבור

תוכנית הל/ מק/ 236

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת שטחים לבניני צבור
מספר: הל/ מק/ 236
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.הרחבת שטחים למבני ציבור. 2.קביעת קווי בניה חדשים. 3.איחוד וחלוקה של המגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהכפר הנוער-קרית יערים

תיאור המיקום:
קרית יערים,רח' הגר"א 7

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29539חלק58, 73, 79
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 232שינוי יעוד חלקה - קרית יערים.שינוי
תוכניתמי/ 232/ זשינוי יעוד ממגורים לשטח לבניני ציבור - מקוה - טלז סטוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/1998תאריך פרסום: 31/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4718. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות07/06/1998תאריך פרסום: 07/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4651. שנה עברית: התשנח .