הרחבת שכונה 29- רהט

תוכנית 17/ 02/ 223/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת שכונה 29- רהט
מספר: 17/ 02/ 223/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שכונה 29 ע"י הוספת 3 מגרשי מגורים א' הכוללים 9 יח"ד כמפורט להלן:
א. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' (במגרשים מס' 174א , 175 ב, 176 ג ), דרך משולבת ושביל להולכי רגל.
ב. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים א' ל- 691 מ"ר + 8% (במגרשים מס' 174 א , 175 ב , 176 ג) מתוכם 450 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ג. קביעת התכליות והשימושים.
ד. קביעת הנחיות לתשתית.
ה. קביעת התנאים למתן היתר בניה ושלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
שכונה 29

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100226כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 02/ 223/ 15שינוי בזכויות בניה בתכנית מיתאר רהטשינוי
תוכנית17/ 02/ 223/ 2תכנית מתאר רהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3657. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים23/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/04/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/04/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/03/2008
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות23/07/2007תאריך פרסום: 23/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5694. עמוד: 3667. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית09/07/2007
פרסום להפקדה בעיתונים22/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/06/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה19/02/2007
קבלת תכנית22/06/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו18/06/2006