הרחבת שכונה 3 חורה

תוכנית 7/ 02/ 177/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת שכונה 3 חורה
מספר: 7/ 02/ 177/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שכונה 3 בחורה ע"י תוספת של חמישים מגרשים למגורים הכוללים כ- 106 יח"ד, מגרש לגן ילדים, תוספת מגרש למבנים ומוסדות ציבור במרכז הישוב, מגרש גדול למבנים ומוסדות ציבור לחינוך, גינות ושטח גדול לפארק עבור כל הישוב וכן שטח לשוק עירוני.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעודי קרקע משצ"פ, משטח למבני ציבור ומשטח לתכנון בעתיד- לאזור מגורים א', לדרכים למבנים ומוסדות ציבור, למבנים ומוסדות ציבור לחינוך, למסחר עם הנחיות מיוחדות (שוק), לשצ"פ ולשבילים.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת תכליות, שימושים, זכויות ומגבלות בניה.
ד. קביעת מגרשי שצ"פ שיפותחו בד בבד עם פיתוח מגרשי המגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
צמוד לשכונה 3 ודרומית למרכז הישוב
קואורדינטה מערב מזרח - Y - 578200
קואורדינטה דרום צפון- X- 194000

גושים וחלקות:
גוש: 100012 לא מוסדר, חלק מהגוש
גוש: 100012/2 מוסדר חלקה 4 (חלק)
גוש: 100012/3 מוסדר, חלקה 1(חלק)
גוש: 100407 מוסדר, חלקה 19(חלק)
גוש: 100408 חלקה 25(חלק), 21(חלק)
גוש:100439 מוסדר, חלקה 13(חלק)
גוש: 400172 מוסדר חלקה 1(חלק)

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 382שכונה 3 חורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 422שכונה 13 חורהשינוי
תוכנית7/ 02/ 177/ 8שכונה 7 - חורה, התווית דרך מתארית באזור מגוריםשינוי
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
תוכנית7/ 02/ 177/ 1מרכז הישוב חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5798. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים04/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/08/2009
החלטה בדיון באישור תכנית03/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3657. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים29/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה09/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/08/2006
קבלת תכנית05/06/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה