הרחבת שכונת מגורים - 46 יח"ד, עילוט

תוכנית ג/ 17539

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שכונת מגורים - 46 יח"ד, עילוט
מספר: ג/ 17539
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים משולבת במסחר.
תכנון השטח הציבורי הפתוח ומערכת הדרכים בשכונה.

עיקרי ההוראות:
קביעת הוראות בניה לרבות שינוי מרווחי בניה עבור קומות החניה התת קרקעית.
קביעת הנחיות בניוי והנחיות לעיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/06/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית24/02/2009
החלטה בדיון בהפקדה03/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/07/2008
קבלת תכנית19/03/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים38624/02/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200801003/09/2008