הרחבת שכונת מגורים -משהד

תוכנית ג/ 19869

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שכונת מגורים -משהד
מספר: ג/ 19869
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א'.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור , ודרך מוצעת.
קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17470חלק24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8259שנוי תואי דרכים, משהדכפיפות
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/12/2011
קבלת תכנית22/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201201716/05/2012