הרחבת תוואי דרך מס' 72

תוכנית 2/ מע/ מק/ 6659/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת תוואי דרך מס' 72
מספר: 2/ מע/ מק/ 6659/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת דרך מס' 72 מ- 3 מטר ל- 5 מטר למתן גישה למגרשי המגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק1-2, 5-8, 62-64, 120, 127
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6659שנוי יעודים שונים -רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/2000תאריך פרסום: 17/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4844. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות28/04/1999תאריך פרסום: 28/04/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4745. שנה עברית: התשנט .