הרחבת תחום בניה כפר מעוויה

תוכנית ג/ 522/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת תחום בניה כפר מעוויה
מספר: ג/ 522/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת תחום בניה לכפר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"המועאוויה

תיאור המיקום:
ישוב: מעאויה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10331חלק2-8, 14, 40-41, 431, 9-10, 13, 15, 38-39, 48
10332חלק2, 24-3116-18, 22-23, 35
10427חלק9-18, 20-23, 2519, 24, 36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/10/1977תאריך פרסום: 20/10/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2376. עמוד: 175. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון באישור תכנית19/07/1977
פרסום להפקדה ברשומות13/06/1976תאריך פרסום: 13/06/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2227. עמוד: 1974. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה23/03/1976
קבלת תכנית23/03/1976