הרחבת תחום בניה -משהד

תוכנית ג/ 1308

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת תחום בניה -משהד
מספר: ג/ 1308
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תחומי בניה בשטח הכפר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17468כל הגוש
17469כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/10/1972תאריך פרסום: 26/10/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1873. עמוד: 393. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון באישור תכנית20/03/1972
פרסום להפקדה ברשומות02/09/1971תאריך פרסום: 02/09/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1753. עמוד: 2567. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה29/03/1971
קבלת תכנית23/10/1970
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח16006/01/2003