הרחבת תחום הבניה של קלנסואה

תוכנית ממ/ 839/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת תחום הבניה של קלנסואה
מספר: ממ/ 839/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת הכוללת: 1. הרחבת תחום הבניה של קלנסואה. 2. פתיחת דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות. 3. קביעת שטח לצבור. 4. קביעת שטח לרה-פרצלציה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסווה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7873חלק26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/03/1971תאריך פרסום: 25/03/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1709. שנה עברית: התשלא .