הרחבת תחום הבניה -משהד

תוכנית ג/ 1533

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת תחום הבניה -משהד
מספר: ג/ 1533
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת תחום הבניה בכפר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17468כל הגוש
17469כל הגוש
17470כל הגוש
17472כל הגוש
17518כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית28/03/1977
פרסום להפקדה ברשומות08/07/1976תאריך פרסום: 08/07/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2235. עמוד: 2123. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה17/01/1972
קבלת תכנית10/01/1972