הרחבת תחום

תוכנית ג/ 1585

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת תחום
מספר: ג/ 1585
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תחומי בניה בשטח הכפר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע

תיאור המיקום:
ישוב: יפיע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16873כל הגוש
16874כל הגוש
16875כל הגוש
16876כל הגוש
16877כל הגוש
16878כל הגוש
16879כל הגוש
16880כל הגוש
16882כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/09/1978תאריך פרסום: 07/09/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2465. עמוד: 2522. שנה עברית: התשלח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/06/1978
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/1978
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/1978תאריך פרסום בעיתון: 10/02/1978.
פרסום להפקדה ברשומות22/08/1977תאריך פרסום: 22/08/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2358. עמוד: 2169. שנה עברית: התשלז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/03/1977
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/03/1977
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה29/03/1977
החלטה בדיון בהפקדה31/07/1972
קבלת תכנית01/05/1972