הריסת בניין קיים ובניית בניין חדש בן 5 קומו, 4 יח"ד, רחביה, בן מימון 27

תוכנית 11817

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הריסת בניין קיים ובניית בניין חדש בן 5 קומו, 4 יח"ד, רחביה, בן מימון 27
מספר: 11817
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית : הריסת בנין קיים ובניית בנין חדש של 5 קומות מעל מפלס 0.00 .
2. שינוי ייעוד מאזור מגורים 2 לאזור מגורים 2 מיוחד.
3. תוספת 1322.82 מ"ר שטחי בניה , מתוכם 399.24 מ"ר שטח עיקרי ו- 923.58 מ"ר שטחי שרות וקביעת שטחי הבניה המירביים בחלקה ל- 1874.48 מ"ר מתוכם 906.77 מ"ר שטח עיקרי ו- 967.71 מ"ר שטחי שירות .
4. קביעת מס' יח"ד מירבי בחלקה ל- 6 יח"ד .
5. הגדלת מספר הקומות מ- 3 קומות ל- 5 קומות מעלמפלס 0.00 (קומה חמישית חלקית ) .
6. קביעת הוראות בגין תוספת חניה תת קרקעית במגרש במפלסים 7.33 - ו- 10.70- 14.07.
7. שינוי קווי הבנין וקביעת קווי בנין חדשים בהתאם לנספח הבינוי.
8. קביעת הוראות בגין עצים לשימור, לעקירה ולנטיעת עצים בוגרים.
9. קביעת הוראות בגין הריסת בניין קיים ובניית בנין חדש.
10. קביעת שלבי ביצוע.
11. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםשד בן מימון

תיאור המיקום:
שכונת רחביה,
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה:
אורך בין 220/200 - לבין 220/250
רוחב בין 631/150 - לבין 631/250
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30025חלק41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/05/2008תאריך פרסום: 22/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5811. עמוד: 3209. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים11/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/03/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/03/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות25/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/05/2007תאריך פרסום: 13/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5663. עמוד: 2728. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים27/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/03/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה27/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/05/2006
קבלת תכנית30/05/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף15/05/2006