הרצל פינת הנשים - הראשון

תוכנית רח/ 2010/ 3/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרצל פינת הנשים - הראשון
מספר: רח/ 2010/ 3/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים:
א. איחוד חלקות 571 572 ו-573 וחלוקתן למגרש שיעודו דרך, למגרש שיעודו שצ"פ ולמגרש שיעודו מגורים ד'.
ב. איחוד חלקות 593 ו-594 וחלוקתן למגרש שיעודו דרך ולמגרש שיעודו מגורים מיוחד (מעונות סטודנטים) ומסחר.
2. קביעת זכויות והוראות בניה לתחום התכנית.
3. קביעת בינוי מנחה עם פתרונות נוף, תנועה וחניה, בכדי לאפשר בניה בכל אחד מהמגרשים המיועדים לבניה בנפרד.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מגרשים מאזור מגורים מרכזי - מוצע ומאזור מגורים ב' לאזור מגורים מיוחד ומסחר ולאזור מגורים ד'.
2. שינוי מיקום השצ"פ.
3. תוספת קומות כך שניתן יהיה שני מבנים האחד בפינת הרחובות הרצל והנשיא הראשון בן 8 קומות + קומה 9 חלקית מעל לקומת קרקע ו-3 קומות מרתף והשני בהמשך רח' הנשיא הראשון בן 12 קומות + קומה 13 חלקית מעל לקומת עמודים מפולשת ו-3 קומות מרתף.
4. שינוי בזכויות הבניה כמפורט להלן.
5. שינוי בקוי הבנין כמפורט להלן וכמפורט כתשריט הרצ"ב.
6. קביעת זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותהנשיא הראשון, הרצל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק571-573, 593-594
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/08/2011
קבלת תכנית19/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201102014/11/2011