השגה על החלטת הועדה המקומית - שכונה 10 מגרשים 81, 2005, 901 חורה

תוכנית 7/ 02/ 177/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: השגה על החלטת הועדה המקומית - שכונה 10 מגרשים 81, 2005, 901 חורה
מספר: 7/ 02/ 177/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מגרש לבנייני ציבור למגורים א'
ושטח לבנייני ציבור ושינוי קוי בניין מגרש מס' 901.
2. שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח לדרך משולבת למעבר רכב
ולשטח ציבורי פתוח מגרש מס' 2005.
3. הגדלת זכויות בניה במגרש מס' 81 ושינוי קוי בניין.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת שטחי הבניה המרביים במגרש לאזור מגורים א'
(מגרש מס' 180) ל- 746 מ''ר מתוכם 630 מ''ר המהווים שטחים עיקריים.
2. קביעת שטחי הבניה המרביים במגרש לאזור מגורים א'
(מגרש מס' 81) ל- 1000 מ''ר מתוכם 824 מ''ר המהווים שטחים עיקריים.
3. קביעת שטחי הבנ יה המרביים במגרש לשטח לבנייני ציבור (מגרש מס' 901)
ל- 1265 מ''ר מתוכם 1000 מ''ר ה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100557חלק6389-91
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 240/ 3שינוי בהנחיות בניה - שכונה 10 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/08/2008
קבלת תכנית01/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800811/08/2008