השגה - מגורים במגרש מס' 138A שכונה ו' החדשה באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 207/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: השגה - מגורים במגרש מס' 138A שכונה ו' החדשה באר שבע
מספר: 5/ 03/ 207/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה בתא שטח (מגרש) מס' A 138 המיוכעד לאזור מגורים ב' ברחוב זילברג משה 24, שכ' ו' באר שבע.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת זכויות בניה למטרה עיקרית למגורים ב' מ- 135 מ''ר ל- 240 מ''ר.
2. הגדלת זכויות בניה למטרת שרות מ- 23 מ''ק ל- 30 מ''ר (מחסן 8 מ''ר, סככת חניה 22 מ''ר).
3. שינוי מיקום מחסן.
4. שינוי קוי בניין.
5. שינוי בינוי סטנדרטי.
6. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
7. קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38132חלק146-14734, 232
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 73שכונה ו' -שלב ב'שינוי
תוכנית5/ במ/ 73/ 3שכונה ו'-שינוי הנחיות בניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/06/2012
קבלת תכנית15/01/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200521/05/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012