השגה - מגורים במגרש מס' 209 B ברחוב צבי סגל 36 שכונת רמות באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 203/ 53

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: השגה - מגורים במגרש מס' 209 B ברחוב צבי סגל 36 שכונת רמות באר שבע
מספר: 5/ 03/ 203/ 53
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים והגדלת שטח הבניה בתא שטח (מגרש) מס' B 209 המיועד לאזור מגורים א' בשכונת רמות באר שבע.

עיקרי ההוראות:
- איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים עבור הגדלת שטח המגרש מגורים
(תא שטח מס' B 209) על חשבון דרך משולבת.
- הגדלת זכוית בניה למטרה עיקרית במגרש (תא שטח) מס' B 209 המיועד למגורים א',
מ- 130 מ''ר ל- 170 מ''ר.
- הגדלת זכיות בניה למטרת שרות מ- 21 מ''ר ל- 33 מ''ר (סככת חניה 15 מ''ר, מקלט 12 מ''ר, מחסן 6 מ''ר).
- קביעת הוראות להקמת ממ''ד.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38158חלק181223
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 6/ 7שכונת רמות-שינויהנחיות בניה באזור מגורים א'.שינוי
תוכנית5/ במ/ 6/ 1רמות -שינוישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/06/2012
קבלת תכנית31/01/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200521/05/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012