השלמות שלב א' ו- ב' גבעות בר

תוכנית 7/ 02/ 305/ 75

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: השלמות שלב א' ו- ב' גבעות בר
מספר: 7/ 02/ 305/ 75
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת ולהשלמת שלב א' ו- ב' של הישוב גבעות בר.

עיקרי ההוראות:
א. שינוים ביעודי הקרקע כדלקמן:-
1) שינוי מ"אזור מגורים א'" ל:"מבנים ומוסדות ציבור" "שטח ציבורי פתוח" "דרכים" "דרך משולבת" "חניון" "שביל".
2) שינוי מ"אזור מגורים בישוב חקלאי" ל: "מגורים א'", "דרכים", "שביל" "שטח ציבורי פתוח".
3) שינוי מ"שטח לבניני ציבור" ל: "נחל", "מגורים א'", "דרכים", "שטח ציבורי פתוח", "דרך משולבת" "שביל"
4) שינוי מ"אזור מסחרי" ל: "מתקנים הנדסים" "דרכים".
5) שינוי מ"שטח ציבורי פתוח" ל: "מבנים ומוסדות ציבור" ל"מתקנים הנדסיים", ל"מגורים א'" "דרכים", ל"דרך משולבת" ל"נחל".
6) שינוי מ"שביל להולכי רגל" ל: "שטח ציבורי פתוח", "מגורים א'".
7) שינוי מ"מתקן הנדסי" ל: "מגורים א'", ל"דרך", "שצ"פ,, "שצ"פ-טיפול נופי", "שביל", "תעשיה קלה ומלאכה".
8) שינוי מ"שטח חקלאי מיוחד" ל:"מגורים א'", "שצ"פ לטיפול נופי", "שצ"פ", "דרך", "שביל", "שצ"פ עם הוראות מיוחדות"," קרקע חקלאית", "מתקנים הנדסיים".
9) שינוי מ"שטח חקלאי המיועד למשק בעלי חיים" ל:"מגורים א'", "שצ"פ לטיפול נופי", "שצ"פ", "דרכים", "שביל","מתקנים הנדסיים", "קרקע חקלאית".
10) שינוי מ"דרך" ל:"מגורים א'", "שצ"פ", "מבנים ומוסדות ציבור", "נחל", "דרך משולבת", "חניון".
11) שינוי מ"שטח למבני משק ומלאכה" ל: "תעשיה קלה ומלאכה".
12) שינוי מ"שטח חקלאי" ל: "שצ"פ", "דרכים".
ב. התאמת השימושים המותרים במגרשי המגורים בהתאם לגדלי המגרשים: מגרשים בשטח הגדול מ- 750 מ"רהכוללים ארוח כפרי, או תעסוקה, או הוראות מיוחדות, מגרשים בשטח הגדול מ 430 מ"ר לבניית יח"ד
ומגרשים בשטח 430 -350 מ"ר לבנית בתים בעלי קיר משותף ("קוטג'ים").
ג. קביעת הוראות תכנון ועצוב אדריכלי.
ד. הבטחת תנאים נאותים לבריאות הציבור ולהקמת מערכות תשתית.
ה. התווית דרכים ומערכות תחבורה, קביעת הוראות חניה.
ו. קביעת הנחיות, מגבלות וזכויות בניה ביעודי קרקע.
ז. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןגבעות בר

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית בני שמעון
קואורדינטה X 585000
קואורדינטה Y 177000

גושים וחלקות:
גוש: 400149 מוסדר, חלקי חלקות: 1
גוש 100227/2 מוסדר, חלקי חלקות: 4,5, 10

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305/ 31משמר הנגב ב'שינוי
תוכנית7/ מק/ 2049גבעות בר - מועצה אזורית בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ מק/ 2074תוכנית 7/ מק/ 2074שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/05/2009תאריך פרסום: 12/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5950. עמוד: 3720. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים08/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/03/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/03/2009
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר22/10/2008
פרסום להפקדה ברשומות12/10/2008תאריך פרסום: 12/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5857. עמוד: 94. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים14/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/09/2008
החלטה בדיון בוולק"ח03/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה25/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/06/2007
קבלת תכנית29/10/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה