השפד"ן מרכז שרותים הנדסיים לטיפול במים ושפכים.

תוכנית מח/ 218

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: השפד"ן מרכז שרותים הנדסיים לטיפול במים ושפכים.
מספר: מח/ 218
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת ותפעול מערכות הנדסיות לטיפול במים ולטיהור
שפכים לסוגיהם של גוש דן וכן להקמה ותפעול על מערכות הנדסיות לטיפול במים מסוגרים שונים ובתוצרי מתקני הטיהור לסוגיהם.
קביעת זכויות הבניה והתנאים להוצאת היתרי בניה באתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5270חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתR/ 6תכנית מנדטורית למחוז המרכזשינוי
תוכניתממ/ 805אתר שורק - מתקן טיהור שפכי גוש-דןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף05/12/2002
קבלת תכנית01/10/2002