התאמת יעודי המגרשים למצב בשטח - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התאמת יעודי המגרשים למצב בשטח - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתאים את יעוגי המגרשים למצב הקיים פיזית בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39551חלק7, 16-19, 31-3330
39552כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/1980תאריך פרסום: 24/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2646. עמוד: 2134. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים13/02/1980
החלטה בדיון באישור תכנית11/02/1980
פרסום להפקדה ברשומות20/10/1977תאריך פרסום: 20/10/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2376. עמוד: 176. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה בעיתונים20/10/1977תאריך פרסום בעיתון: 20/10/1977.
החלטה בדיון בהפקדה27/06/1977
קבלת תכנית23/06/1977