התאמת עתודות קרקע לבינוי קיים, גבע

תוכנית ג/ גל/ מק/ 104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התאמת עתודות קרקע לבינוי קיים, גבע
מספר: ג/ גל/ מק/ 104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרה של יעודי השטח מבלי לשנות את שטחם ומבלי לשנות את זכויות הבניה - בהתאם לתכנית ג/ 14205

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועגבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23176חלק12, 1710
23177חלק62-65, 71-79, 8261, 80-81, 83
23178חלק34, 36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14205קבוצת גבע תכנית מתאר והרחבהשינוי
תוכניתג/ גל/ מק/ 94שינוי קו בניין , גבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/2009תאריך פרסום: 18/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5988. עמוד: 5329. שנה עברית: התשסט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר24/11/2008
פרסום להפקדה ברשומות02/10/2008תאריך פרסום: 02/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5854. עמוד: 18. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900626/05/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801524/11/2008