התאמת שטחי מגרשים - גבעת מרדכי

תוכנית 1413/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התאמת שטחי מגרשים - גבעת מרדכי
מספר: 1413/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התאמת שטחי מגרשים בתכניות מאושרות החלות בשטח,
לשטחים שלפי מדידה לצרכי רישום.
ב. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 1 ודרך לשטח פתוח
ציבורי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
שכ' גבעת מרדכי, שטח בין רח' שח"ל, רח' הלר ורח'
בייט.
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30183חלק18-21, 45, 52, 54, 70, 73-74, 84, 86-87, 103, 1067-12, 17, 22, 29-31, 36, 44, 53, 85, 88-89, 91
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית1413שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 5 לאזור מגורים 1 גבעת מרדכישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/12/1989תאריך פרסום בעיתון: 10/12/1989.
פרסום לאישור ברשומות05/11/1989תאריך פרסום: 05/11/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3713. עמוד: 331. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית05/09/1989
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1989תאריך פרסום: 05/06/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3665. עמוד: 3196. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים24/05/1989תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/04/1989
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/04/1989
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה03/04/1989
החלטה בדיון בהפקדה05/07/1988
קבלת תכנית17/03/1987