התווית דרך חדשה וחלוקת השטח...קביעת 2 מבנים על המגרשים המסומנים...

תוכנית טב/ 1144

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התווית דרך חדשה וחלוקת השטח...קביעת 2 מבנים על המגרשים המסומנים...
מספר: טב/ 1144
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. התווית דרך חדשה וחלוקת השטח למגרשי בניה ושטח חקלאי.
2. קביעת 2 מבנים על המגרשים המסומנים באות א (במגרש מס' 10 קירות משותפים).
3. התשריט לפי סעיף 5 ללא הסכמת בעלים והכל לפי התשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטייבהטייבהטייבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7847חלק11, 14-15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט02/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות21/12/1978תאריך פרסום: 21/12/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2495. עמוד: 520. שנה עברית: התשלט .
קבלת תכנית21/12/1978
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית