התווית דרך מקומית

תוכנית ג/ 13620

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התווית דרך מקומית
מספר: ג/ 13620
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרך חדשה לצורך הסדרת תנועה מדרך מס' 2 ו - 26 דרומה
שינוי יעוד קרקע משצ"פ לדרך לצורך ניקוז תנועה מוטורית מדרך מס' 2+26
שינוי יעוד ממגורים א' 1 לדרך וקביעת הסדרי תנועה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11182חלק22, 1019-11, 21, 44, 103-108, 110, 121-122, 128, 131
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמע/ מק/ 8156/ 009קביעת הנחיות והוראות עיצוב ארכיטקטוני ותנאים למתן היתר בניה לאזור מגוריםשינוי
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות13/05/2007תאריך פרסום: 13/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5663. עמוד: 2750. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/03/2007
החלטה בדיון באישור תכנית27/12/2006
פרסום להפקדה בעיתונים25/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4449. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה25/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/12/2002
קבלת תכנית09/12/2002