התווית דרכים חדשות והרחבת דרכחם קיימות,קביעת שבילים להולכי רגל וקוי בניה

תוכנית לה/ 190

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התווית דרכים חדשות והרחבת דרכחם קיימות,קביעת שבילים להולכי רגל וקוי בניה
מספר: לה/ 190
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרכים חדשות והרחבת דרכחם קיימות,קביעת שבילים להולכי רגל וקוי בניה וכ"כ בטול דרכים קיימות כמסומן בתשריט,קביעת שטחים חדשיםלצרכי ציבור,קביעת אזורי בניה,אחוזי בניה,גובה הבנינים ושימושי הקרקע, קביעת חלוקה מחדש בחלק מהמגרשים והחלקות כמסומן בתשריט,וצרוף ותאום בין תכניות בנין העיר המפורטות שחלו על שטח התכנית בשלמותן או בחלקן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרמלהרמלהרמלה

תיאור המיקום:
רמלה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4347חלק58, 66
4355חלק9-10, 20, 34, 39, 41, 81, 87-88
5804חלק14-24, 50, 55-56, 59-61, 70-73, 75, 77-79, 81
5805חלק2-18, 20-21, 29-48, 57-77, 79, 81-88
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/05/1972תאריך פרסום: 05/05/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1820. שנה עברית: התשלב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200801205/08/2008