התווית מערכת דרכים צבוריות - תלפיות ומקור חיים.

תוכנית 1718

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התווית מערכת דרכים צבוריות - תלפיות ומקור חיים.
מספר: 1718
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30001חלק11, 54, 63-65, 67-74, 76-77, 111, 125-140, 152, 179, 181-187, 190, 192, 197, 199, 206-207, 21812, 24, 26-29, 36, 38-41, 45-46, 49-51, 59, 61-62, 97-99, 103, 118, 143-146, 156, 188-189, 191, 193-194
30002כל הגוש
30004חלק110-111
30013חלק71-75, 82-83, 9067-70
30014חלק34-39, 53-54, 67-69, 72, 84-85, 92-96, 104, 109-110, 133-13629-33, 51-52, 64-66, 71, 82-83, 86-89, 91, 111, 113, 115, 118, 132
30113חלק19-20, 23
30114חלק40-41, 48
30115חלק1-2, 84
30116חלק7, 22-24, 57, 72-73
30128חלק35-36, 49, 55-5625-26, 31-33, 61
30129כל הגוש
30130כל הגוש
30131חלק3-39, 41-43, 45-47, 50-54, 571-2, 40, 44, 48-49, 55-56
30139חלק23, 29, 53, 160
30140חלק1-8, 10-15, 17-19, 29-47, 51-769, 20, 25, 28, 48-50
30141חלק18-27, 104
30142כל הגוש
30143חלק78-79, 123, 12752, 65-66, 75-77, 80, 82, 91, 112, 160-161
30173חלק101-10269, 79-80, 104, 107
30285חלק7-10, 14-18, 20, 42-54, 56-60, 63-65, 71-75, 106-1211-2, 11, 19, 21, 41, 55, 61, 66, 76, 105, 122-124, 181
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/1974תאריך פרסום: 08/12/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2071. עמוד: 562. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/1974
פרסום להפקדה ברשומות14/06/1973תאריך פרסום: 14/06/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1926. עמוד: 1847. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה07/11/1972
קבלת תכנית07/02/1971