התויה של דרכים חדשות,בטול של דרכים קיימות,קביעת איזורי תכנון,קבוע מגרשים לבנין

תוכנית עח/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התויה של דרכים חדשות,בטול של דרכים קיימות,קביעת איזורי תכנון,קבוע מגרשים לבנין
מספר: עח/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לערוך תכנית מסודרת של הקרקעות שנכללו בגבולות
התכנית הזאת עבור קבוץ גבעת-חיים על ידי:
א.התויה של דרכים חדשות
ב.בטול של דרכים קיימות
ג.קביעת איזורי תכנון
ד.להקצות שטחים פרטיים פתוחים
ה.לקבוע מגרשים לבנינים צבוריים
ו.לממן בנינים להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרגבעת חיים מאוחד

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת חיים מאוחד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7925חלק
8375חלק2
8376חלק5-22, 24-25, 27, 29-30, 32-334, 23, 26, 28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/01/1959תאריך פרסום: 22/01/1959. מס' ילקוט פרסומים: 645. שנה עברית: התשיט .
פרסום להפקדה ברשומות17/05/1951תאריך פרסום: 17/05/1951. מס' ילקוט פרסומים: 161. שנה עברית: התשיא .
קבלת תכנית17/05/1951