התחדשות עירונית באזור התעשיה הישן באילת

תוכנית 2/ 03/ 250

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התחדשות עירונית באזור התעשיה הישן באילת
מספר: 2/ 03/ 250
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התחדשות עירונית באזור התעשיה הישן באילת מבחינת יעודים, שימושים וזכויות בניה ועיצוב אדריכלים.
ב. חלוקת איזור התעשיה למתחמים בהם יוגדרו יעודים, שימושים ונפחי בניה בהתאם למדיניות התכנון העירונית.
ג. עידוד שיקום, שיפוץ מבנים ו/או הריסת מבנים ישנים ומבנים חדשים במקומם, שיקום החצרות והשטחים הציבוריים באזור ויצירת תדמית חדשה ועכשווית לאזור התעשיה.
ד. קביעת הנחיות לסילוק מטרדים וגורמים מזהמים מאזור התעשיה והפיכתו לאזור ''נקי'' תוך איסור הכנסת גורמים כאלה בעתיד.
ה. קביעת הנחיות בינוי למתחמים השונים.
כל זאת ע''י:
1. הגדרת זכויות בניה חדשות בגבולות התכנית על פי חלוקת המתחמים המוצעת.
2. שינוי יעוד מתעשיה ומלאכה ליעודים מעורבים בחלק מהמתחמים הוספת תכליות ושימושים בחלקם האחר ואיסור תכליות גורמות זיהום ומטרדים סביבתיים.
3. הגדלת נפחי הבניה המותרים והגדלת מס' הקומות המותר בתחום התכנית.
4. שינויים בקוי הבניין המותרים בתכנית.
5. קביעת שטחי שרות לכל יעוד.
6. הגדרת התנאים לאיחוד וחלוקה מכוח התכנית.
7. קביעת הנחיות להגשת תכניות מפורטות בסמכות ועדה מקומית ו/או בסמכות וועדה מחוזית בתחום התכנית.
8. קביעת הנחיות לבינוי, חניה ותנאים למתן היתר.

עיקרי ההוראות:
א. הוראות כלליות:
1 אזור התעשיה יחולק למתחמים עפ''י המסומן בתכנית.
2. סה''כ זכויות הבניה לשטחים עיקריים על קרקעיים שיותרו במתחמים אלה יהיה % 35 לקומה
3. סה''כ זכויות הבניה לשטח שרות על קרקעיים שיותרו במתחמים אלה יהיה % 15 לקומה.
4. בנקומות בהן תותר הקמת קולונדה יתווסף שטח הקולונדה לשטחי השרות שמעל לקומת הכניסה בתנאים המפורטים בחוק למעברים ציבוריים.
5. סה''כ זכויות הבניה לשטחי שרות וחניה במרתפים יהיה % 80 משטח המגרש ל'קומה.
6. באזורים בהם תותר בניה למגורים מיוחדים השימושים הרשומים להלן יכללו במניין השטחים העיקריים: מבואה, טרקלין משרדי חברת התחזוקה, מועדון, מועדון כושר, ח. אוכל ושירותים לעובדים, חדרי ו/או דירות המגורים בלבד (החדר / חדרים כולל חדר השירותים והמטבחון ביחידה).
7. על גגות המבנים תותר בניה קומה חלקית לצרכי שרות כמו חדרי מדרגות, ח. מכונות / גנרטור וכו'.
8. על גגות המבנים תות הצבת מתקנים טכניים (למיזוג אוויר, גנרטור וכו') בהתאם להוראות בכל מתחם.
9. התכסית המרבית המותרת לא תעלה על % 60 משטח המגרש.
10. יותר לנייד שטחים מהקומות העליונות במבנה לקומת הקרקע בתנאי שסה''כ התכסית לא תעלה על המותר.
11. מס' הקומות וגובה המבנים כפי שיפורט בהוראות למתחמים השונים יהוו דרישה ארכיטקטונית.
12. שטחי המסחר במתחמים בהם יותרו יהיו ב. קרקע בלבד בחזית מסחרית ו/או לאורך קולונדה בהתאם להוראות המפורטות למתחם.
13. קוי הבניין יהיו כמסומן בנספח לקוי בניין, קוי בניין לקומות החלקיות יהיו בהתאם להוראות המפורטות לכל מתחם.
14. כל סטייה מקוי הבנין שבתכנית תהווה סטיה ניכרת לתכנית.
15. על מנת לעודד שיקום שיפוץ והתאמת מבנים קיימים להוראות התכנית יחושבו שטחי השרות במבנים הקיימים עד % 25 מסה''כ השטחים הקיימים במבנה.
הועדה תהיה רשאית לאשר תוספת שטחים של עד % 20 (סה''כ) מעבר למותר בהוראות התכנית (סעיפים 2.2.2 ו- 2.2.3 ) אף אם השטח הבנוי במגרש בפועל עולה על המותר בתכנית זו. בנוסף רשאית הועדה להתיר הגדלת התכסית עד להיקף התכסיות הקיימות בפועל.
16. לא יותרו שימושים המהווים מטרדים סביבתיים ומזהמים על פי חוות דעת היחידה לאיכות הסביבה ואגף רישוי עסקים. הוראות מפורטות של היחידה לאיכות הסביבה יפורטו להלן במסגרת הוראות נוספות לתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40000חלק1-37, 39-46, 48-53, 5547, 54, 56
40001חלק1-30, 32-42, 44-55, 61-69, 87-101, 103-105, 109-112, 118-120
40029חלק14-77
40051חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 105/ 19מכבסה מלונות אילתשינוי
תוכנית2/ 03/ 194הקמת אזור תיירות - מבנן א' אילתכפיפות
תוכנית2/ 03/ 105/ 20שינוי יעוד מש.צ.פ. לש.פ.פ.כפיפות
תוכנית2/ 03/ 105/ 22שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור תעשיה ומלאכהשינוי
תוכנית2/ 03/ 105/ 23שינוי בהנחיות בניה אזור תעשיה ומלאכהשינוי
תוכנית2/ 03/ 105/ 24קניון העיר (איזור התעשיה הישן)שינוי
תוכנית2/ 03/ 105/ 29הרחבת מגרשים באזור התעשיה הישן - אילתשינוי
תוכנית2/ 03/ 105/ 30מרכז B.I.G אילת - מתחם סופריור כבליםשינוי
תוכנית2/ 03/ 105/ 12אזור תעשיה-מג' 58-53שינוי
תוכנית2/ 03/ 105/ 15אזור תעשיה מג' 43שינוי
תוכנית2/ 03/ 105/ 16אילת, אזור תעשיהכפיפות
תוכנית2/ 03/ 105/ 17אזור מסחרישינוי
תוכנית2/ 03/ 141/ 3אזור תעשיהשינוי
תוכנית2/ 03/ 141/ 4אזור תעשיהשינוי
תוכנית2/ 03/ 105/ 8תעשיה ומלאכהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/08/2011
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף29/05/2011
קבלת תכנית27/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101015/08/2011