התחדשות עירונית במתחם החיל האלמוני

תוכנית רצ/ 40/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התחדשות עירונית במתחם החיל האלמוני
מספר: רצ/ 40/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התחדשות עירונית במתחם החייל האלמוני על ידי:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים ג', דרך ושטח ציבורי פתוח, לאזור מגורים מיוחד ושצ"פ.
ב. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה
ללא הסכמת בעלים.
ג. קביעת הוראות וזכויות בניה לייעודי הקרקע כמפורט בטבלה להלן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציוןהחייל האלמוני
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3925חלק195-197, 200-206, 208, 415, 435-4432, 21, 209-210
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ 1/ 1תוכנית רצ/ 1/ 1שינוי
תוכניתרצ/ 40/ 3תכנית מס' רצ/3/40 אדמה פרטית+שילטוןשינוי
תוכניתרצ/ 79/ 4תכנית מס' רצ/4/79שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית31/03/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו31/03/2008
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 7824/09/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/11/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף30/09/2002
פרסום קביעת תנאים ברשומות23/10/2001תאריך פרסום: 23/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5026. עמוד: 220. שנה עברית: התשסב .
פרסום קביעת תנאים בעיתונים05/10/2001תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הכנת תכנית ברשומות12/07/2001תאריך פרסום: 12/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5001. עמוד: 3286. שנה עברית: התשסא .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים08/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית17/01/2001