התחדשות שכונת נווה עמל

תוכנית הר/ 2029

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התחדשות שכונת נווה עמל
מספר: הר/ 2029
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חידוש עירוני של שכונת נווה עמל שבהרצליה

עיקרי ההוראות:
א. קביעת זכויות והוראות בינוי לכל אזורי המגורים בשכונה, ובכלל זה: איחוד הנחיות הבינוי, ומתן אפשרות לבניית יחידות דיור נוספות בחלק מהמגרשים הקיימים, על בסיס זכויות בנייה קיימות, או בנוסף להן.
ב. הסדרת מערך התנועה ובכלל זה קביעת תוואי של דרכים חדשות וביטול דרכים קיימות.
ג. הסדרת מערך מבני ציבור, והיקפי הבניה המותרים בהם.
ד. הסדרת שטחי מסחר, ומגורים מעורבים ומסחר.
ה. הסדרת מערך השטחים הציבוריים הפתוחים, ושטחים מעורבים לשצ"פ ומבני ציבור.
ו. קביעת שטחים ליעוד דרך, ביטול דרכים, שינוי יעוד משצ"פ לדרך, משטח חקלאי לדרך.
ז. הגדרת תחומים לתכנית איחוד וחלוקה עתידית.
ח. שינוי יעוד משצ"פ ושב"צ למגורים המיועדים לזכאי משרד השיכון.
ט. הנחיות לעיבוי והתחדשות הבינוי לאורך רחוב צה"ל.
י. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.
יא. שינוי קווי בניין.
יב. שינוי יעוד משצ"פ לדרך.
יג. הרחבת רחוב קיבוץ גלויות מ-10 מ' ל-11 מ'.
יד. הרחבת שבילים לרוחב של 4 מ' ברחובות: יחיעם, שוחט, המלקוש, התקוה, אף על פי, קדימה.
טו. ביטול קו מיגבלות בניה מכח תכנית הר/ 253 א' בדרום השכונה.
טז. תכנון מפורט של אזורים מיוחדים כמפורט להלן:
1. כצנלסון - רבן גמליאל, גוש 6558, חלקה 743, קיים מסחר, חלקות (מצב מוצע)- מסחר 2101 שצ"פ 1223, מוצע- חלוקה למסחר +שצ"פ. חלקה 744 קיים- שב"צ, חלקות (מצב מוצע)- 1223, מוצע- שצ"פ. הערה: הגדרה חדשה של זכויות בניה למגרש המסחרי.
2. יצחק שדה - צה"ל, גוש 6558, חלקה 365, קיים- מסחר, חלקות (מצב מוצע)- 1801, מוצע- מגורים א + מסחר.
חלקה 366, קיים- מסחר, חלקות (מצב מוצע)- 1759, מוצע- שב"צ + שצ"פ.
3. בין פורצי הדרך ליצחק שדה- גוש 6558, חלקה 290, קיים- מגורים א מוגבל מיוחד, חלקות (מצב מוצע)- 1517, מוצע- דרך, הערה: חיבור רחוב פורצי הדרך לרחוב יצחק שדה ע"י דרך.
4א. כצנלסון- מורדי הגטאות, גוש 6558, חלקה 571, קיים- מגורים 2218 שב"צ 2219, חלקות (מצב מוצע)- 902, מוצע- מגורים א'.חלקה 691, קיים שב"צ, חלקות (מצב מוצע) 1505, מוצע- דרך. 4ב. כצנלסון- מולדת- גוש 6558, חלקות 664, 380, קיים- שצ"פ, חלקות (מצב מוצע) 1503, מוצע- דרך. חלקות 479, 535, קיים- מגורים ודרך, חלקות (מצב מוצע)- מגורים 848+ 901 דרך 1503, מוצע- מגורים ודרך. המשך בתקנון.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 2
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 1
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 3
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבהרצליההרצליההרצליה

תיאור המיקום:
שכונת נווה עמל - הממוקמת באזור המזרחי של העיר הרצליה, בסמוך לדרך ירושלים ולגבול הדרומי של העיר רעננה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6557חלק14-16, 18-24, 26-76, 84-145, 147-153, 155, 158-192
6558חלק11-150, 152-160, 162-339, 341-372, 375-383, 385-395, 397-401, 403-460, 463-477, 479-484, 486-502, 504-585, 587-616, 621-631, 636-644, 646-652, 654-655, 657, 659-666, 669-670, 672, 680-691, 693-696, 698-726, 728-730, 733-736, 740, 743-744, 761, 774, 778, 786-789, 791-792, 794, 812, 821-823, 826, 828, 852-853, 858, 862, 866-8702, 151, 373-374, 384, 617-620, 653, 656, 658, 673, 765, 805, 820, 824-825, 829-832, 859-861
6560חלק10, 52, 58-73, 78, 105, 108, 111-11495
6577חלק9-30, 124, 130-131, 133, 138, 141132, 185
6588חלק37, 41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 1739שינוי יעוד שטחים.שטחים לבניני צבור,ושצ"פ.שינוי
תוכניתהר/ 1738שינוי יעוד שטחים מאזור תכנון לאזור מגוריםשינוי
תוכניתהר/ 1826שינוי יעוד משטח צבורי פתוח לדרך משולבת כדי לאפשר גישה לרכב וחנייתו למגרשים הסשינוי
תוכניתהר/ 1635/ אלקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים.שינוי
תוכניתהר/ 1844שכונת יד התשעהשינוי
תוכניתהר/ 1853שינוי יעוד קרקע בשכנת נוה עמל.שינוי
תוכניתהר/ 1923שכונת יד-התשעהשינוי
תוכניתהר/ 2000/ בבריכות שחיה פרטיותכפיפות
תוכניתהר/ 2000/ מקביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים.כפיפות
תוכניתהר/ 2000/ אאזורי המגורים בתחום הרצליהשינוי
תוכניתהר/ מק/ 2047הרחבת רח' ה. פוסטר ורח' השח"ל - שכונת נווה עמלשינוי
תוכניתהר/ 2000/ א/ 1מגורים א' מוגבלשינוי
תוכניתהר/ מק/ 2064הגדלת מס' יח"ד בשכונת נווה עמלשינוי
תוכניתהר/ מק/ 2000/ א/ 3צפיפות באזור מגורים א מוגבלשינוי
תוכניתהר/ מק/ 2100שינוי קו בנין והרחבת רחובשינוי
תוכניתהר/ 2000/ שבצשמוש שצ"פ במגרשי שב"צשינוי
תוכניתהר/ 253/ אתכנית מס' 253א' תכנית מספר 253/ אשינוי
תוכניתהר/ 1160תכנית מס' 1160שינוי
תוכניתהר/ 1165תכנית מס' 1165שינוי
תוכניתהר/ 1253תכנית מס' 1253שינוי
תוכניתהר/ 1266תכנית מס' 1266שינוי
תוכניתהר/ 1290תכנית מס' 1290שינוי
תוכניתהר/ 1372תכנית מס' 1372שינוי
תוכניתהר/ 1441תכנית מפורטת מס' 1441שינוי
תוכניתהר/ 1575תכנית מס' הר/1575שינוי
תוכניתהר/ 1635תוכנית מס' הר/1635ביטול
תוכניתהר/ 398תכנית מס' 398שינוי
תוכניתהר/ 551תכנית מס' 551שינוי
תוכניתהר/ 672תכנית מס' 672שינוי
תוכניתהר/ 688תכנית מס' 688שינוי
תוכניתהר/ 695תכנית מס' 695שינוי
תוכניתהר/ מק/ 2153שינוי קו בנין בית פרטי, נווה עמל, הרצליהשינוי
תוכניתהר/ מק/ 2057רחוב גיל 36- נווה עמלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2012
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 682. שנה עברית: התשעג .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים19/10/2012תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/09/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/12/2010
קבלת תכנית31/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב77625/07/2011
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב77527/06/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה