התרת מבני עזר למגורים.

תוכנית ממ/ 1418/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התרת מבני עזר למגורים.
מספר: ממ/ 1418/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התרת הקמת מבני עזר במגרש המגורים בחלק המוגדר כ"משק עזר" שמאחוריבית המגורים.
עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי יעוד שטח המגורים והחקלאי בתכנית 1418/ 2 ל "משקי עזר".
ב. קביעת קביעת שימושים המותרים בשטח ששינה ייעודו ל"משקי עזר".
ג. קביעת זכויות והוראות בניה למבני העזר .
ד. הקטנת קו הבניין ממסילת הברזל לצורך התרת מבני עזר בלבד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקבאר יעקבבאר יעקבהחרמון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4040חלק538-539482-505
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/11/2008
קבלת תכנית30/03/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200802015/12/2008