ויצמן, הרצל, המעפילים

תוכנית נת/ 188/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ויצמן, הרצל, המעפילים
מספר: נת/ 188/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד החלקה לבנין מגורים רב קומות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה

תיאור המיקום:
נתניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8269חלק46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/07/1970תאריך פרסום: 23/07/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1645. שנה עברית: התשל .