ויצמן, הרצל, המעפילים. תכנית מספר- 363

תוכנית נת/ 363

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ויצמן, הרצל, המעפילים. תכנית מספר- 363
מספר: נת/ 363
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית מוצעת לצרכי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה

תיאור המיקום:
נתניה, חברת רסקו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8269חלק26, 110-130, 138-140, 144-154, 156-161, 169-170, 175-177
8271חלק143
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/12/1952תאריך פרסום: 11/12/1952. מס' ילקוט פרסומים: 264. עמוד: 325. שנה עברית: התשיג .
פרסום להפקדה ברשומות28/08/1952תאריך פרסום: 28/08/1952. מס' ילקוט פרסומים: 248. עמוד: 1039. שנה עברית: התשיב .
קבלת תכנית28/08/1952