זמר תוכנית מתאר מקומית

תוכנית מש/ 8/ 1/ 1005

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: זמר תוכנית מתאר מקומית
מספר: מש/ 8/ 1/ 1005
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מתאר מקומית לישוב זמר היוצרת מסגרת תכנונית להרחבתו של הישוב הקיים זמר בשטחים צמודי דופן בתוך הישוב הקיים ובשוליו, לשם הקמת אזורי מגורים חדשים, הרחבת אזור תעסוקה קיים, הקמה והרחבת שטחים למוסדות ומבני ציבור והגדרת שטחים פתוחים ערכיים, הנותנים מענה לצרכי הישוב לשנת 2020 ולצפי אוכלוסיה של כ- 8250 תושבים.

ב. הקצאת שטחים באזורי ההרחבה בהתאם לפרוגרמה הנוגעת לנושאים הבאים:
1. מגורים: הקצאת שטחים למגורים שיספקו את צרכי הישוב בשנת היעד של התכנית.
2. תעסוקה: הקצאת שטחים לתעסוקה ומסחר.
3. חינוך תרבות והשכלה גבוהה: תוספת שטחים למבני ציבור ובהם הרחבת שטחים המיועדים למבני חינוך, לחיזוק עצמאותו של הישוב ומעמדו במרחב.
4. נוף ושטחים פתוחים: תוספת שטחים ציבוריים פתוחים בפריסה התואמת את צרכי הישוב.שמירה על חזות הכפר, התאמת הפיתוח לטופוגרפיה, שמירה על מבטים לנוף, והקצאת שטחים לפארק ישובי וליער.
5. תשתיות: פיתוח תשתיות ביוב, מים וניקוז, תוך שמירה על איכות הסביבה.
6. תחבורה: הרחבת והסדרת התשתית התנועתית לשיפור רמת השירות והבטיחות ולצורך שיפור מערך החניה בישוב.

ג. קביעת תנאים והוראות המאפשרים המשך בניה ופיתוח ע"פ תכניות קיימות באזורים מאושרים לבניה.
ד. קביעת תנאים המאפשרים הוצאת היתרי בניה ופיתוח בשטחי הפיתוח החדשים.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד של קרקע חקלאית, מגורים, דרכים, שצפי"ם, שטחי ספורט ונופש, דרכים מאושרות, דרכים משולבות, שבילים ויעודים מאושרים נוספים ליעודים הבאים:
1. מגורים א'.
2. תעסוקה.
3. מסחר.
4. מבנים ומוסדות ציבור.
5. קרקע חקלאית ( עם הנחיות מיוחדות).
6. שטח ציבורי פתוח.
7. ספורט ונופש.
8. פארק/ גן ציבורי.
9. שביל.
10. יער.
11. דרך מוצעת.
12. חניון.
13. בית קברות.
ב. קביעת מתחמים שיש להכין עבורם תכנית איחוד וחלוקה ו/או תשריטי חלוקה.
ג. קביעת הוראות בניה כולל שטח מבנים וגובהם, מרווחי בניה, צפיפות וכדומה וקביעת הנחיות עבורם.
ד. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
ה. קביעת הנחיות סביבתיות.
ו. קביעת הנחיות מיוחדות לפיתוח לאורך הדרך הראשית החוצה את הישוב מצפון לדרום.
ז. קביעת קוי בניין מדרכים מס' 574 ו- 5714 של 35 מטר מציר הדרך לשני עבריה. ( 15 מטר משולי הדרך).
ח. קביעת זכויות בניה ותנאים למתן היתרים.
ט. קביעת תנאים לביצוע התכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמר

תיאור המיקום:
דרומית לקיבוץ מגל ולישוב ג'ת , צפונית לקיבוץ בחן, מערבית לאיו"ש ומזרחית לכביש 6

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8631חלק169, 11
8632חלק7, 31-32, 40
8642כל הגוש
8643חלק1-34
8644כל הגוש
8645כל הגוש
8648חלק1-2, 4-7, 9-388
8649כל הגוש
8650כל הגוש
8651כל הגוש
8652כל הגוש
8653חלק12, 15-19, 21-27, 33-36, 41-43, 45, 47-4814, 20, 37-38, 40
8654חלק24-26, 341-5, 23, 27, 31, 36
8656כל הגוש
8657חלק1-33, 38-54, 56-60, 65-7055, 61-62, 64
8658כל הגוש
8659חלק1-6, 8-10, 12-15, 19-21, 33-347, 16, 32
8660כל הגוש
8662חלק1-3, 49-53, 55
8663חלק1-2, 5043
8846חלק11-1214, 16
8920חלק38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 8/ 1/ 1003איבתאן.שינוי
תוכניתהצ/ במ/ 8/ 1/ 1002כפר ימה.שינוי
תוכניתהצ/ במ/ 8/ 1/ 1001ביר אל - סיכהשינוי
תוכניתתממ/ 3/ 21תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5677. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/06/2012
החלטה בדיון בוולק"ח04/01/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית15/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה20/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/01/2009
קבלת תכנית20/11/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה