חאמד.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 109

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חאמד.
מספר: מש/ 8/ 1/ 109
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים א'.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים א'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרזמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8657חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 8/ 1/ 1002כפר ימה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/10/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/08/2008
קבלת תכנית02/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200801606/10/2008