חב' מקורות בע"מ - לחדר דיגום

בקשה ועדה מקומית 007/ 15/ מ/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור חבור לתשתיות
שם: חב' מקורות בע"מ - לחדר דיגום
מספר: 007/ 15/ מ/ 24
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חדר דיגום וחשמל 477 יביל בחצר קיימת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמאור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8814חלק4
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201100430/03/2011