חווה לגידול פטריות פעמי תש''ז

תוכנית 7/ 03/ 138/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חווה לגידול פטריות פעמי תש''ז
מספר: 7/ 03/ 138/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת זכויות הבניה במגרש חקלאי מס' 44 במושב פעמי תש''ז בהיקף בניה של
80% מהמגרש.
ב. קביעת שימושים ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםפעמי תש"ז

תיאור המיקום:
מגרש מס' 44
מועצה אזורית מרחבים


גושים וחלקות: 100239/1 חלקה 1(חלק)

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2006תאריך פרסום: 23/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5590. עמוד: 307. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים06/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4453. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים30/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה20/02/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/01/2006
קבלת תכנית02/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים64227/07/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600313/02/2006