חווה נסיונית חבל אילות

תוכנית 12/ 03/ 183

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חווה נסיונית חבל אילות
מספר: 12/ 03/ 183
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות ניסיונות חקלאית למועצה האזורית חבל איילות.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מאזור חקלאי לקרקע חקלאית וקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות לצורך
הקמת חוות נסיונות חקלאית.
2. קביעת התכליות המותרות.
3. קביעת זכויות והוראות בניה.
4. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
5. קביעת קווי הבניין, מספר הקומות וגובה מרבי.
6. קביעת תנאים למתן היתר בניה והוראות והנחיות סביבתיות ולתשתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
מדרום מזרח לקיבוץ יוטבתה
בתחום מועצה אזורית חבל אילות
קואורדינטה X 207250
קואורדינטה Y 422000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113חלק3
39124חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 101/ 1מרכז אזורי חבל אילותשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21 - אילת אילותאישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים16/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5759. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/06/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/06/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות04/07/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2713. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית24/01/2011
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/01/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/12/2010
החלטה בדיון בוולק"ח12/04/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית09/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה11/08/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/08/2007
קבלת תכנית19/08/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה