חוות הבשור

תוכנית 7/ 03/ 179

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות הבשור
מספר: 7/ 03/ 179
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח לחווה נסיונית באזור.
ב. קביעת רשת דרכים וסווגם.
ג. קביעת יעודי קרקע בתחוןם התכנית.
ד. קביעת הוראות בניה באזורים המיועדים לבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/10/1976תאריך פרסום: 21/10/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2263. עמוד: 84. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון באישור תכנית12/07/1976
פרסום להפקדה ברשומות25/03/1976תאריך פרסום: 25/03/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2207. עמוד: 1501. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה בעיתונים12/03/1976תאריך פרסום בעיתון: 12/03/1976.
החלטה בדיון בהפקדה29/12/1975
קבלת תכנית21/11/1975