חוות הזרע "מבחור"

תוכנית 6/ 03/ 131

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות הזרע "מבחור"
מספר: 6/ 03/ 131
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי תכנית מפורטת 167/03/6 וביטו כל תכנית אחרת, קודמת.
ב. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב קיים ופיתוח השטח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1558כל הגוש
1559כל הגוש
1560כל הגוש
1562כל הגוש
1567כל הגוש
1599כל הגוש
1600כל הגוש
1601כל הגוש
1602כל הגוש
1634כל הגוש
1715כל הגוש
1829כל הגוש
1830כל הגוש
1831כל הגוש
1832כל הגוש
1854כל הגוש
3069חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1981תאריך פרסום: 26/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2699. עמוד: 1266. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים26/10/1980תאריך פרסום בעיתון: 26/10/1980. עיתון: הארץ.
קבלת תכנית30/09/1980
פרסום להפקדה ברשומות30/09/1980תאריך פרסום: 30/09/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2661. עמוד: 97. שנה עברית: התשמא .