חוות הרועים - שדה משה

תוכנית 6/ 02/ 104/ 8/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוות הרועים - שדה משה
מספר: 6/ 02/ 104/ 8/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תיירות ונופש על ידי שינוי יעוד:
1. מ''שט ח חקלאי'' ל''אתר תיירות ונופש".
2. מ''שטח חקלאי'' ל- ''דרך מוצעת''.
ב. קביעת הוראות מפורטות להקמת אתר תיירות
(אזור תיירות ונופש) ולשמירה על הנוף ואיכות הסביבה,
בשטח אתר התיירות וסביבתו.
ג. קבעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששדה משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34181חלק4-5, 12, 15, 20-22, 25-26, 36, 44-45
34189חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 192שינוי יעוד מבניני ציבור למגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/08/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/12/2005
קבלת תכנית17/08/2005