חוות חקלאיות תיירותיות בדרך היין - חוות מס' 17-19 (צפון מערבית לקיבוץ שדה בוקר

תוכנית 20/ 02/ 310/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות חקלאיות תיירותיות בדרך היין - חוות מס' 17-19 (צפון מערבית לקיבוץ שדה בוקר
מספר: 20/ 02/ 310/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת חווה חקלאית תיירותית תוך קביעת הוראות לפיתוחן ושימורן
בהתאם לעקרונות תכנית דרך היין ברמת הנגב.
(תכנית מתאר מחוזית חלקית למחוז דרום מס' 4/14 שינוי מס' 42
דרך היין ברמת הנגב).

עיקרי ההוראות:
- קביעת מיקום חווה חלקיאת כפי שהותווה
ב''תכנית מתאר מחוזית חלקית למחוז דרום מס' 4/14 שינוי מס' 42
דרך היין ברמת הנגב''.
- קביעת התכליות והשימושים המותרים בתחום התכנון.
- שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח לתיירות ונופש ולדרך מוצעת.
- קביעת הוראות בדבר זכויות ומגבלות בניה, הנחיות פיתוח,
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי, נופי וחקלאי,
לגבי החווה החקלאיות - תיירותיות,
ותנאים ומגבלות להוצאת היתרי בניה על פי תכנית זו.
- חלוקה חדשה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39012חלק1
39013חלק1
39014חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2010
קבלת תכנית23/12/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/09/2008