חוות טורבינות רוח ליצור חשמל - תל ערד

תוכנית 11/ 02/ 105/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות טורבינות רוח ליצור חשמל - תל ערד
מספר: 11/ 02/ 105/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת חוות טורבינות רוח להפקת חשמל, מיקום עמודי הטורבינות ומערכות עזר.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח למתקנים הנדסיים עבור עמודי הטורבינות ותחנת השנאה, הסדרת דרכים לתחזוקת המערכת ולחיבורם למערכת הדרכים המקומית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתחום מחוזי גלילישטח גלילי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100025חלק1
100026חלק2
100028חלק1
100250חלק2, 6, 17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ 02/ 101/ 23מתקני טיהור לביוב ערדשינוי
תוכנית11/ 03/ 151/ 1יקב, מוקד תעסוקה ותיירות - צומת תל ערדשינוי
תוכנית11/ 02/ 105אזור להתישבות חקלאית - יתירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/07/2009
קבלת תכנית06/07/2009