חוות לולים באדמות מועצה אזורית לכיש - שקמים

תוכנית 6/ 02/ 287

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוות לולים באדמות מועצה אזורית לכיש - שקמים
מספר: 6/ 02/ 287
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקצאת שטח באזור חקלאי לחוות לולים.
ב. יצירת מסגרת תכנונית להקמת חווה לולים
וקביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3113חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2007
קבלת תכנית14/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700716/07/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600914/08/2006