חוות לולים מושב חלץ

תוכנית 6/ 02/ 234/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוות לולים מושב חלץ
מספר: 6/ 02/ 234/ 48
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולים בקרקע חקלאית בחלקה ב' במשבצת חלץ .

עיקרי ההוראות:
1. הוראות מיוחדות לבניית לולים וקביעת שטח מקסימאלי לבנייה, תכסית מקסימאלית וקווי בנייה.
2. לאפשר זיקת מעבר לרכב מהכביש הקיים ועד חוות הלולים.
3. כל שאר הוראות התוכנית המאושרות התקפות יישארו בעינן.
4. קביעת הנחיות נופיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןחלץ

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 608900
קואורדינטה Y 166850
בתחום מועצה אזורית חוף אשקלון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2141חלק10-13
2142חלק25-37, 43-4415, 48, 53-54
2174חלק12, 25-26, 28-37, 39, 42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 978. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים07/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/10/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/10/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/09/2011
החלטה בדיון בוולק"ח05/09/2011
החלטה בדיון בהפקדה28/03/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/01/2011
קבלת תכנית20/09/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה