חוות לולים מושב קלחים

תוכנית 7/ 02/ 510

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוות לולים מושב קלחים
מספר: 7/ 02/ 510
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולים בקרקע חקלאית במשבצת המושב.

עיקרי ההוראות:
עיקרי הוראות התכנית:
1. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
2. קביעת תנאים למתן התרי בנייה.
3. קביעת זכויות בנייה ושימושים בקרקע חקלאית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםקלחים

תיאור המיקום:
בכיוון מזרח למושב
קואורדינטות:
קואורדינטה מערב מזרח - Y 595750
קואורדינטה דרום צפון -X 171050

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100271חלק2-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 239. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים31/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית13/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2007תאריך פרסום: 14/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5680. עמוד: 3165. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים18/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה19/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/11/2006
קבלת תכנית15/10/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700813/08/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים76228/06/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700219/02/2007