חוות לולים מושב רנן

תוכנית 7/ 03/ 529

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים מושב רנן
מספר: 7/ 03/ 529
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולים בקרקע חקלאית, בחלקות ב' במשבצת מושב רנן.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת תא שטח להקמת חוות לולים.
2. קביעת שימושים, הנחיות ומגבלות בנייה.
3. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
4. קביעת דרך חקלאית עם זיקת הנאה למעבר לכלי רכב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםרנן

תיאור המיקום:
צפון מערבית למושב רנן
קואורדינטה דרום צפון- X 160800
קואורדינטה מערב מזרח - Y 583500

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100282חלק2621, 51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתת/ משד/ 36רשום אדמות היישוב רנן בספרי המקרקעיןשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 981. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים08/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/10/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/07/2010
החלטה בדיון באישור תכנית10/05/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1872. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים29/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית25/01/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר10/01/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/12/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/12/2009
החלטה בדיון בוולק"ח12/10/2009
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/06/2008
קבלת תכנית26/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה