חוות לולים מצפון לכפר יחזקאל

תוכנית ג/ 17167

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים מצפון לכפר יחזקאל
מספר: ג/ 17167
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת הנחיות מיוחדות לקרקע חקלאית, לצורך הרחבת חוות לולים - מצפון לכפר יחזקאל.

עיקרי ההוראות:
הוראות להרחבת לוות לולים.
קביעת הוראות מיוחדות לבניה בתחום תכנית זו .
הנחיות בינוי .
הנחיות לעיצוב נופי ואדריכלי .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20593חלק34, 36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1760כפר יחזקאל ומעון חרודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1824. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים02/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2011. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/11/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/11/2011
החלטה בדיון באישור תכנית13/07/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2010
פרסום להפקדה ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2755. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים19/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/03/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/02/2010
החלטה בדיון בוולק"ח06/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה06/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/09/2007
קבלת תכנית23/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה