חוות לולים עין הבשור חווה מס' 2

תוכנית 7/ 03/ 285/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים עין הבשור חווה מס' 2
מספר: 7/ 03/ 285/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולים בקרקע חקלאית בחלקות ב'
במשבצת המושב עין הבשור.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת תא שטח להקמת חוות לולים ודרך גישה חקלאית.
2. קביעתשימושים, הנחית ומגבלות בניה בקרקע חקלאית.
3. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
4. קביעת דרך גישה חלקאית עם זיקת הנאה למעבר לרכב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולעין הבשור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100312חלק1, 10, 12-13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/01/2012
קבלת תכנית22/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012