חוות לולים - מושב קלחים

תוכנית 7/ 02/ 472

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוות לולים - מושב קלחים
מספר: 7/ 02/ 472
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ב. שינוי יעוד בחלק משטח התכנית, מיעוד יער עפ"י תמ"א 22 לאזור חקלאי- חוות
לולים.
ג. קביעת שימושים ותכליות, הנחיות, מגבלות וזכויות בניה, אזור חקלאי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםקלחים

תיאור המיקום:
מדרום למושב קלחים- מועצה אזורית מרחבים


גושים וחלקות:
גוש 100246/1 חלקה 3

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100426חלק1-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות29/03/2007תאריך פרסום: 29/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5647. עמוד: 2221. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/02/2007
החלטה בדיון באישור תכנית15/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות21/09/2006תאריך פרסום: 21/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5580. עמוד: 5037. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים15/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/08/2006
החלטה בדיון בוולק"ח20/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה27/12/2004
קבלת תכנית15/08/2004