חוות לולים - מושב קלחים

תוכנית 7/ 03/ 528

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים - מושב קלחים
מספר: 7/ 03/ 528
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולים בקרקע חקלאית בחלקות ב' במשבצת מושב קלחים.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת תא שטח להקמת לולים.
2. קביעת שימושים, הנחיות ומגבלות בנייה.
3. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
4. קביעת דרך חקלאית עם זיקת הנאת למעבר לכלי רכב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםקלחים

תיאור המיקום:
בכיוון מזרח למושב
בתחום מועצה אזורית מרחבים
קואורדינטה דרום צפון X 170400
קואורדינטה מערב מזרח Y 596300

גושים וחלקות:
גוש רישום: 100271 חלקי חלקות:1
גוש רישום 100246/1 חלקי חלקות: 3

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 59. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים18/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2010. עיתון: עיתון יומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/06/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/06/2010
החלטה בדיון באישור תכנית10/05/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/03/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1873. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים29/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/12/2009
החלטה בדיון בוולק"ח12/10/2009
החלטה בדיון בהפקדה11/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/06/2008
קבלת תכנית26/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה